Nhà Trẻ

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG C TỪ NGÀY 16/07/2018 ĐẾN 21/07/2018

Ngày Đăng : 14/07/2018 - 3:58 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG B TỪ NGÀY 16/07/2018 ĐẾN 21/07/2018

Ngày Đăng : 14/07/2018 - 3:57 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG A Từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018

Ngày Đăng : 14/07/2018 - 3:56 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 18-24 THÁNG (Từ ngày: 16/7/2018 – 21/7/2018)

Ngày Đăng : 14/07/2018 - 3:55 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG C TỪ NGÀY 09/07/2018 ĐẾN 14/07/2018

Ngày Đăng : 07/07/2018 - 2:26 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG B TỪ NGÀY 09/07/2018 ĐẾN 14/07/2018

Ngày Đăng : 07/07/2018 - 2:25 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG A Từ ngày 09/7/2018 đến 14/7/2018

Ngày Đăng : 07/07/2018 - 2:24 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 18-24 THÁNG (Từ ngày: 9/7/2018 – 14/7/2018)

Ngày Đăng : 07/07/2018 - 2:23 PM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG C TỪ NGÀY 02/07/2018 ĐẾN 07/07/2018

Ngày Đăng : 30/06/2018 - 9:26 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG B TỪ NGÀY 02/07/2018 ĐẾN 07/07/2018

Ngày Đăng : 30/06/2018 - 9:26 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 THÁNG A Từ ngày 2/7/2018 đến 7/7/2018

Ngày Đăng : 30/06/2018 - 9:25 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 18-24 THÁNG (Từ ngày: 2/7/2018 – 7/7/2018)

Ngày Đăng : 30/06/2018 - 9:24 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 C (Từ ngày 25/6 đến 30/6)

Ngày Đăng : 26/06/2018 - 9:20 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 B (Từ ngày 25/6 đến 30/6)

Ngày Đăng : 26/06/2018 - 9:19 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25-36 A (Từ ngày 25/6 đến 30/6)

Ngày Đăng : 26/06/2018 - 9:16 AM
Quý phụ huynh có thắc mắc về chương trình học của bé hoặc có ý kiến đóng góp cho trường, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám Hiệu. Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh !
« 1 2 3 4 5 »